Frusto - Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Frusto - https://frusto.pl od Frusto Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń.

2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

a. Klient - osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Frusto,

b. Sprzedawca - Frusto Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń,

c. Sklep - sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://frusto.pl,

d. Konto Użytkownika - konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji,

e. Regulamin - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.

 

3. Sklep oferuje w sprzedaży hurtowej za pomocą sieci internet nawozy rolnicze, środki ochrony roślin, biostymulatory, adiuwanty. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów.

4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://frusto.pl, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.

5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@frusto.pl.


§2

[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]


1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep, Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:

a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
d. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768,
e. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.

 

2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:

a. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,
b. formularza zamówienia,
c. newslettera,
d. formularza kontaktowego,
e. portal informacyjny.

 

3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.

4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.

5. Dokonywanie wszelkich czynności, w tym zawierania umów, wymaga założenia przez Klienta Konta Użytkownika.

6. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba prowadząca gospodarstwo rolne lub przedsiębiorstwo prowadzące działalność rolniczą. Podczas zakładania Konta Użytkownika Klient zobowiązany jest do podania danych teleadresowych, numeru NIP lub numeru PESEL oraz danych o wielkości gospodarstwa i strukturze zasiewów.

7. Konto Użytkownika umożliwia podgląd historii zamówień, podgląd danych teleadresowych, kontakt do przydzielonego opiekuna handlowego, możliwość pobrania faktur VAT, podgląd na udzielone zgody marketingowe.

 

§3

[ZAWIERANIE UMÓW]

 

1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Na treść umowy składają się łącznie: treść Regulaminu oraz treść oferty wybranej przez Klienta.

2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Koszty przesyłki zostają skalkulowane automatycznie na podstawie wielkości dokonanego zamówienia, adresu dostawy i metody płatności na podstronie Koszyka.

3. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.

4. Aby dokonać zakupu, Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.

5. Następnie Klient klika przycisk "Złóż zamówienie", który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.

6. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie" znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

7. Kliknięcie przycisku "Złóż zamówienie" jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem kliknięcia przycisku "Złóż zamówienie".

9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.


10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,

b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.


11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

12. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Klientem w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.

 

§4

[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

 

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego z terminem płatności wskazanym na fakturze VAT.

2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie wskazanym na fakturze VAT przesyłanej na adres e-mail Klienta.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

4. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są poprzez ich wysyłanie na adres e-mail Klienta.

5. Klient akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur VAT. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

 

§5

[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

 

1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są wliczone w cenę zamówionych produktów.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:

a. przesyłką na wskazany adres dostawy,

b. odbiór osobisty.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy albo określoną w szczegółach zamówienia dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności odroczonej.

5. W przypadku niedoręczenia przesyłki do Klienta, wskutek okoliczności nieleżących po stronie Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy oraz ponownej wysyłki towarów do Klienta.

 

§6

[REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)]

 

1. Klient może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@frusto.pl.

2. Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

3. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

§7

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.

2. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia faktu współpracy z Klientem w jego materiałach reklamowych (w tym w szczególności na Stronie internetowej, mediach społecznościowych, w portfolio, materiałach PR, drukowanych i cyfrowych materiałach reklamowych, informacjach prasowych o Sprzedawcy) oraz wykorzystania w powyższym zakresie logotypu i firmy Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01-07-2021.