REGULAMIN KONKURSU


„Odliczanie dni do Świąt z Frusto”


§1. Postanowienia ogólne


 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Akcją) określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Odliczanie dni do Świąt z Frusto”

 2. Organizatorem Akcji jest Frusto Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń; KRS 0000941000 ; NIP: 5030078877 ; REGON: 363557017 (zwany dalej

  Organizatorem)

 3. Akcja obowiązuje od 1 grudnia do 24 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją.

 4. Akcja jest skierowana do użytkowników Aplikacji Frusto, którzy spełnili wymagania opisane w niniejszym regulaminie i posiadają aktualną wersję Aplikacji mobilnej Frusto. Osoby te zwane są dalej zamiennie „Uczestnikami”.


§2. Szczegółowe zasady


 1. W celu skorzystania z Akcji konieczne jest zainstalowanie na urządzeniu mobilnym aktualnej wersji Aplikacji mobilnej Frusto.

 2. W ramach Akcji „Odliczanie dni do Świąt z Frusto” w dniach od 1 do 24 grudnia 2023 r. Aplikacja będzie wyświetlać każdego dnia jeden z dwudziestu czterech produktów.

 3. Uczestnicy mogą skorzystać ze specjalnej oferty, w postaci rabatu cenowego na wskazany produkt wyłącznie poprzez Aplikację mobilną.

 4. Aplikacja pozwoli użytkownikom odkryć promocyjny produkt tylko dla dedykowanego dnia. Nie będzie można się cofnąć do wcześniejszych dni, ani sprawdzić kolejnych.

 5. Jeden wskazany promocyjny produkt można zamówić w ilości maksymalnie 4 szt. na jednego Uczestnika. Pozostałe produkty pozostają bez limitu zakupowego.

 6. Każdorazowo promocja dnia na wskazany produkt wygasa o północy danego dnia.

 7. Dodatkowo Użytkownik, który odkrył wszystkie 24 promocyjne produkty, otrzyma prezent w postaci zestawu czekoladek tematycznych.


§3 Pozostałe postanowienia


 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymany rabat.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia trwania Akcji.

 3. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest niniejszy regulamin. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują również postanowienia Regulaminu Platformy Zakupowej Frusto

 4. Akcja nie łączy się z innymi promocjami.

 5. Udział w Akcji jest dobrowolny.

 6. Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje


§3 Reklamacje


 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji należy składać w czasie trwania Akcji lub w terminie 14 dni od zakończenia Akcji:

  1. przesyłając listownie na adres Organizatora,

  2. przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@frusto.pl ,

  3. za pośrednictwem dedykowanego przedstawiciela handlowego Organizatora.

 2. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe klienta oraz opis i powód reklamacji

 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 4. Ochrona danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych jest Frusto Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 87-400 Golub-Dobrzyń. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres korespondencyjny wskazany powyżej bądź za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@frusto.pl.

 3. Dane osobowe zbierane w związku z Konkursem przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

  1. w celu uczestnictwa w Akcji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)), czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Akcją.

  2. w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;

  3. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

  4. w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:

  1. sprostowania danych,

  2. usunięcia danych,

  3. ograniczenia przetwarzania danych,

  4. przenoszenia danych,

  5. wniesienia sprzeciwu,

  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

  1. imię i nazwisko,

  2. adres zamieszkania, adres e-mail,

  3. numer telefonu.

 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach konkursu.

 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

 1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

 2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

 3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.


§5 Postanowienia końcowe


 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie firmy Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd właściwy dla siedziby Organizatora.