REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
Zarejestrowani mogą więcej!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 

Weź szkodniki pod lupę!”

 

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady akcji promocyjnej (zwanej dalej Akcją) pod nazwą „Weź szkodniki pod lupę!”.

 2. Organizatorem Akcji jest Frusto Sp. z o. o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń; KRS:0000941000; NIP:5030078877; REGON:363557017 (zwanym dalej Organizatorem).

 3. Akcja obowiązuje od 22 maja do 31 maja 2024 r. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych akcją promocyjną.

 4. Akcja skierowana jest do użytkowników sklepu Frusto.pl (posiadających konto na platformie zakupowej Frusto.pl lub w Aplikacji mobilnej Frusto), którzy spełnili wymagania opisane w niniejszym regulaminie. Osoby te zwane są dalej zamiennie „Uczestnikami”.

 5. Lupa, o której mowa w akcji to lupa z funkcją podświetlania z logo Frusto, zwana dalej gadżetem za 1 zł.

   

 

§2. Szczegółowe zasady

 

 

 1. Akcja polega na zapewnieniu Uczestnikowi gadżetu za 1 zł. w postaci lupy z logo Frusto, przy zakupie produktu Coragen 200 SC we wszystkich dostępnym w sklepie Frusto.pl pojemnościach.

 2. Warunkiem otrzymania gadżetu za 1 zł. jest złożenie zamówienia na promocyjne produkty, o których mowa w §2 pkt. 6 w terminie od 22 maja do 31 maja 2024 r. lub do wyczerpania zapasów.

 3. Liczba prezentów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność złożonych zamówień.

 4. W ramach niniejszej Akcji jeden jej Uczestnik do każdego zamówienia na środek objęty promocją może otrzymać sztukę gadżetu, po 1 zł, niezależnie od ilości zamówień, pod warunkiem odebrania zamówień.

 5. Produkty oznaczone etykietą „PROMOCJA” można zamówić bez limitu zakupowego.

 6. Promocja dotyczy następujących produktów:

 

§3 Pozostałe postanowienia

 

 

 1. Gadżet za 1 zł. nie podlega wymianie na inne ekwiwalenty. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia trwania Akcji.

 2. Jedynym dokumentem określającym warunki Akcji jest niniejszy regulamin. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują również postanowienia Regulaminu Platformy Zakupowej Frusto.

 3. Akcja łączy się z innymi promocjami.

 4. Udział w Akcji jest dobrowolny.

 5. Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

   

 

 

§3 Reklamacje

 

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji należy składać w czasie trwania Akcji lub w terminie 14 dni od zakończenia Akcji:

a. przesyłając listownie na adres Organizatora,

b. przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@frusto.pl,

c. za pośrednictwem dedykowanego przedstawiciela handlowego Organizatora.

 1. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe klienta oraz opis i powód reklamacji.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora.

   

 

§ 4. Ochrona danych osobowych

 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Frusto Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 87-400 Golub-Dobrzyń. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora danych osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres korespondencyjny wskazany powyżej bądź za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@frusto.pl.

 3. Dane osobowe zbierane w związku z Akcją przetwarzane są w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

a) w celu uczestnictwa w Akcji [przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 (dalej: „RODO”)], czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Akcją.

b) w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;

c) w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

d) w celu marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie. art. 6 ust. 1 lit. a RODO); dane objęte ww. celem będą przetwarzane do czasu cofnięcia stosownych zgód.

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Akcji.

 2. Uczestnikom Akcji, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawa do:

a) sprostowania danych,

b) usunięcia danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania, adres e-mail,

c) numer telefonu.

 1. Uczestnikom Akcji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Uczestnik Akcji zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach Akcji.

 3. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Akcji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 4. Dane uczestników Akcji nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

 5. Dane uczestników Akcji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 6. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

 

§5 Postanowienia końcowe

 

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora https://www.frusto.pl/ oraz w siedzibie firmy Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez właściwy sąd właściwy dla siedziby Organizatora.